కాముడి కవ్వింతలు…

పాట వొకటి:

నేనొక కామ పిసాచిని
నీవొక average పాపవి
నా దాహం తీరనిది
ఈ కామం ఆగనిది
నేనొక కామ పిసాచిని…

తలుపు మూసినా, శునకములా నే పగలు రేయి నిల్చున్నా
చూసి చూసి సోల్లె కార్చి అలసి తిరిగి వెళ్తున్నా
నా దాహం తీరనిది
ఈ సోల్లె ఆగనిది
నేనొక కామ పిసాచిని…

~ పొట్టి కాముడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>